منوی اصلی

  آدرس صحیح مرکز
  آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

  عنوان مرکز تحقیقات  و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

   ajums.ac.ir

  Pain Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical
  Sciences, Ahvaz, Iran
  مرکز تحقیقات درد ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران.
   
  لوگوی مرکز تحقیقات درد

  خدمات الکترونیک

  V5.1.0.0